Verkooppunten TvY

Bekijk hier het overzicht.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Tijdschrift voor Yoga besteedt aan de samenstelling van het tijdschrift en de website www.yoga.nl is het mogelijk dat de informatie die op de Tijdschrift voor Yoga website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de Tijdschrift voor Yoga website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Tijdschrift voor Yoga. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Tijdschrift voor Yoga website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Tijdschrift voor Yoga sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Tijdschrift voor Yoga website of informatie die door middel van de Tijdschrift voor Yoga website verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.yoga.nl

Tijdschrift voor Yoga zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Tijdschrift voor Yoga is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Tijdschrift voor Yoga site te kunnen raadplegen.

Auteursrecht

Tijdschrift voor Yoga behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Tijdschrift voor Yoga behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van de Tijdschrift voor Yoga website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Tijdschrift voor Yoga opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Tijdschrift voor Yoga (ook niet via een eigen netwerk).

European Union of Yoga

Cadeautip!

Mis geen nummer

Ons laatste nummer